Prieskum trhu

Po vypočutí si klientovho nápadu zväčša vykonávame prieskum trhu s cieľom zistiť jeho súčasný stav i potenciál úspechu navrhovanej myšlienky. Je to proces, ktorý posudzuje životaschopnosť nápadu v aktuálnom prostredí prihliadajúc najmä na ponuku konkurencie, existenciu substitučných produktov a záujem potenciálnych zákazníkov.

Tento kontrolovaný proces sa zameriava na identifikáciu veľkosti trhu, analýzu dopytu, určenie intenzity a veľkosti konkurencie a na skúmanie zákazníckych potrieb, ich zvyklostí a nákupného správania.

Segmentácia trhu znamená rozdelenie zákavníkov do homogénnych skupín s podobnými vlastnosťami (nákupné správanie, požiadavky) podľa určitých kritérií. Najčastejšie vykonávame segmentáciu podľa geografických oblastí, demografických údajov, psychologických faktorov či nákupného správania zákazníkov. Pre firmu je dôležité, aby odhalila tie najperspektívnejšie segmenty a venovala im svoju pozornosť.

V prípade, že má klient záujem, po vykonaní prieskumu trhu vypracovávame dokument so zhromaždenými informáciami, na základe ktorých možno ďalej pokračovať v nastavovaní procesov.