Monitoring

Monitoring je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou činností nášho marketingového tímu. Našim cieľom je priebežné zisťovanie pokroku pri realizovaní projektu a porovnávanie získaných údajov (štatistík) s východiskovým plánom a vopred stanovenými cieľmi.

Na konci každého týždňa zasielame našim klientom týždenný report s výsledkami práce a rozpísaným odpracovaným časom. Spolupráca s každým jedným klientom je pre nás veľmi dôležitá a chceme, aby mal klient prehľad o celom projekte a bol si istý, že sa dôkladne staráme o propagáciu jeho značky.

S každým jedným klientom si individuálne dohadujeme podmienky vzájomnej spolupráce, aby bola zabezpečená spokojnosť na oboch stranách. Pravidelne plánujeme osobné stretnutia s cieľom zhodnotiť nami navrhnuté a nastavené kampane, ktoré si vyžadujú komentár a vzájomné posúdenie výsledkov. S klientmi sa snažíme komunikovať na pravidelnej báze a udržiavať ich informovaných o celom projekte.