Nástroje propagácie

Posledná časť marketingovej stratégie odpovedá na otázku: Aké nástroje použiť na zabezpečenie účinnej a efektívnej propagácie firmy? Vychádzajúc z prieskumu trhu a zadefinovanej cieľovej skupiny navrhujeme postupnosť krokov a zoznam marketingových nástrojov, ktoré je nutné použiť a zrealizovať.

Našou hlavnou špecializáciou je propagácia prostredníctvom online marketingu, pod ktorý primárne spadá copywriting, optimalizácia webovej stránky (SEO), spravovanie sociálnych sietí, Google AdWords kampane (PPC) a e-mail marketing (newslettre). Pre klientov navrhujeme online reklamné kampane priamo na mieru, aby boli naplnené vopred vytýčené ciele a zabezpečená ich spokojnosť.

V prípade záujmu vieme klientovi poskytnúť aj možnosť propagovať svoju značku prostredníctvom klasických "offline" médií ako televízia, rozhlas, print (noviny, časopisy) a vonkajšia reklama.