Prieskum

Po stretnutí s klientom a dohodnutí vzájomnej spolupráce sa púšťame do prieskumu trhu s primárnym zameraním na konkurenčné prostredie. Analyzujeme jeho intenzitu a zloženie s cieľom odhaliť metódy účinnej marketingovej komunikácie, ktoré využívajú konkurenčné podniky.

Nie je jednoduché vstúpiť na nový trh a začať ponúkať svoje produkty alebo služby novému typu spotrebiteľov, ktorí vašu značku mnohokrát ani nepoznajú. Vyžaduje si to poznať veľké množstvo subjektov, ktoré sa na trhu pohybujú a navzájom ovplyvňujú. Medzi ne patria zákazníci, konkurenti, dodávatelia, distribútori i celá verejnosť. V rámci prieskumu trhu vypracovávame kvalitnú databázu všetkých konkurentov, ich základných údajov, silných i slabých stránok a komunikačných nástrojov, ktoré používajú.

Kľúčovým faktorom pri vykonávaní prieskumu je poznanie účastníkov trhu a porozumenie ich potrebám. Veľakrát sa vypracovávajú a zasielajú dotazníky s cieľom odhaliť ich skutočné nákupné správanie a zvyklosti, čo pomáha pri tvorbe personalizovaného produktu, t.j. produktu prispôsobeného potrebám cieľovej skupiny.

Význam segmentácie spočíva v prispôsobovaní marketingových aktivít spoločnosti jednotlivým zákazníckym skupinám, t.j. segmentom vyznačujúcimi sa určitými spoločnými znakmi. Najčastejšie vykonávame segmentáciu podľa geografických oblastí, demografických údajov, psychologických faktorov či nákupného správania zákazníkov. Pre firmu je dôležité, aby odhalila tie najperspektívnejšie segmenty a venovala im svoju pozornosť.